W ramach „Tarczy Antykryzysowej” w Sejmie procedowany jest obecnie rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (druk nr 313) https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7048B8AA553AD89EC125853C0038A4B8.

 

Celem projektu jest sprawna i elastyczna realizacja programów i projektów dofinansowanych ze środków UE w dobie epidemii COVID-19. Ustawa obejmie środki wydatkowane w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 2 pkt 2), ale jej przepisy również będzie można stosować odpowiednio do realizacji i rozliczania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (art. 33).

 

Co do zasady projektowana ustawa określa szczegółowe zasady realizacji i rozliczania programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014–2020, natomiast w stosunku do beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007–2013 (art. 29) znajdzie ona zastosowanie w ograniczonym zakresie, tj. wyłącznie do toczących się postępowań administracyjnych i wydanych decyzji administracyjnych. W zakresie nieuregulowanym w specustawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm., dalej: ustawa wdrożeniowa).

 

Specustawa wprowadza szereg nowych mechanizmów i rozwiązań ułatwiających realizowanie dofinansowanych projektów, zwalnia pod pewnymi warunkami od niektórych obowiązków i rygorów, określonych ustawą wdrożeniową oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Projekt ustawy, wpisując się w działania antykryzysowe rządu, przewiduje między innymi możliwość:

– uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii,

– wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach, a także wydłużenia terminu przekazania wniosków o płatność,

– wprowadzenia nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy otrzymania ulg w spłacie należności.

– możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. W przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie ich „zza biurka”, będzie można je zawiesić.

 

– przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Ważne dla beneficjentów jest to, że uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

 

Wszelkie informacje na temat tego projektu ustawy dostępne są na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/pomoc-dla-realizujacych-inwestycje-ze-wsparciem-ue-funduszowa-specustawa-przyjeta-przez-senat/