Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r. o sygn. akt XXV C 2157/17.

Przede wszystkim Sąd orzekł nieważność umowy od samego początku. Ustalenie nieważności powoduje, że zwrot pieniędzy z banku dla Klienta wyniósł 3 145 340 PLN, a dzięki wpisaniu w sentencji wyroku nieważności umowy, bank bezwarunkowo będzie zobowiązany wykreślić wpis z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

W ustnych motywach wyroku sąd stwierdził, że umowa jest nieważna w całości i od początku. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, ale także Sądu Najwyższego i doktryny prawa cywilnego należy wysnuć wniosek, iż, jeżeli postanowienie uznane za niedozwolone określa główny przedmiot lub cel umowy, to co do zasady nie wydaje się możliwe utrzymanie takiej umowy i jest ona nieważna w całości. Zdaniem Sądu uznać należy, że nie jest możliwe dalsze obowiązywanie takiej umowy, bowiem jej treść będzie naruszać granice swobody umów, zaś taka czynność prawna musi zostać uznana za nieważną z racji sprzeczności z ustawą, polegającą na naruszeniu granic swobody umów ( 58 § 1 k.c.w zw. z art. 353 1 k.c.). Zgodnie z  405 kc kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Przepis ten stosuje się w szczególności do świadczenia nienależnego, tj. takiego, w którym ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia (410§1 i 2 kc). Roszczenie powoda dotyczyło zasądzenia kwoty nienależnie spełnionych przez niego świadczeń, bowiem umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna.

Ostateczną konkluzją sądu było stwierdzenie, że po usunięciu klauzuli niedozwolonej, czyli mechanizmu indeksacji, umowa traci swój pierwotny charakter. Z tego względu sąd orzekł jej nieważność.