Zmiana rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisu przejściowego zawartego w § 7 ust. 2a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. do zmiany terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych, który został przesunięty z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.

W związku z powyższą zmianą, przepis § 7 ust. 2a rozporządzenia otrzyma brzmienie:

„2a. Do postępowań o udzielenie zamówienia, prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy, wszczętych w okresie od dnia 18 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający dopuścił możliwość komunikacji zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I w rozdziale 2a tej ustawy.”.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.