Wedle wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V Ca 1583/19 (SSO Sylwia Góźdź spraw.) Sąd Rejonowy nie rozpoznał istoty sprawy w I instancji i bezzasadnie oddalił powództwo kredytobiorcy przeciwko mBank. Sąd Okręgowy uwzględniając apelację kredytobiorcy uznał, że uzasadnienie wyroku Sąd Rejonowego ma charakter czysto publicystyczny, pozbawiony oceny prawnej, np. w zakresie twierdzenia, że kredyty indeksowane kursem CHF były tańsze od kredytów PLN, co nie zostało poparte żadnym dowodem w sprawie, a wynikało jedynie z własnej, dowolnej oceny sędziego. Dodatkowo Sąd Rejonowy, mimo przytoczenia wyroków SOKiK dotyczących klauzul abuzywnych, nie wyciągnął z tego wniosków, uznając je bez uzasadnienia za nieistotne. Sąd Okręgowy uznał, że braki w uzasadnieniu i samym postępowaniu były tak znaczące, że wyrok nie nadawał się do zmiany, lecz tylko do uchylenia celem rozpoznania pozwu na nowo.

Uchylony wyrok SR W-wa Śródmieście, sygn. akt I C 3159/18 (SSR Paweł Błasiak).