W Dzienniku Urzędowym UE zostały ogłoszone rozporządzenia delegowane Komisji (UE) zmieniające z dniem 1 stycznia 2020 r. kwoty progowe, od których mają zastosowanie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE, 2014/25/UE, 2009/81/WE) oraz dyrektywa w sprawie koncesji (2014/23/UE):

 • nr 2019/1827 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów dotyczących koncesji (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 23)
 • nr 2019/1828 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 25)
 • nr 2019/1829 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 27)
 • nr 2019/1830 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 29)

Jednocześnie Komisja Europejska wydała komunikat określający równowartości nowych kwot progowych (wyrażonego w euro) w odniesieniu do walut krajowych (Dz. Urz. UE C 370 z 31.10.2019, str. 1).

Z ww. komunikatu Komisji wynika, że kwota progowa:

 • 80 000 euro stanowi równowartość kwoty 341 544 zł,
 • 139 000 euro stanowi równowartość kwoty 593 433 zł,
 • 214 000 euro stanowi równowartość kwoty 913 630 zł,
 • 428 000 euro stanowi równowartość kwoty 1 827 260 zł,
 • 750 000 euro stanowi równowartość kwoty 3 201 975 zł,
 • 1 000 000 euro stanowi równowartość kwoty 4 269 300 zł,
 • 5 350 000 euro stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł.

Zatem średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, ulegnie zmianie z 4,3117 na 4,2693.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych rozporządzeń do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.