Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt III Ca 515/19 orzekł nieważność umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF i tym samym potwierdził wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt I C 710/17.

W ocenie Sądu Okręgowego kredyt indeksowany nie był kredytem walutowym, a zdaniem Sądu przy ocenie ważności tejże czynności prawnej kluczowa jest jej treść, a nie to jak umowa była później wykonywana, ani też jakie czynności poprzedzało zawarcie umowy. Sąd wskazał, że to, czy pozwany bank ewentualnie zaciągał jakiekolwiek zobowiązania na rynku międzybankowym w zakresie franka szwajcarskiego nie ma znaczenia dla oceny umowy, a bank nie miał prawa zastrzegać w umowie kredytu postanowień, które pozwalały mu na jednostronne ustalenie wysokości zobowiązania. Sąd podkreślił, że trudno sobie wyobrazić bardziej rażące naruszenie interesów konsumentów, niż jednostronne kształtowanie wysokości zobowiązania konsumentów przez bank i uznał, że zastrzeżenie przez bank możliwości jednostronnego kształtowania wysokości zobowiązania konsumentów oznacza, iż świadczenie główne było niedookreślone, co skutkuje nieważnością umowy. Wskazał, że strony muszą wzajemnie zwrócić sobie świadczenia i nie przyjął tzw. teorii salda (tj. nie przyjął, że konsumenci mogą dochodzić zwrotu kwot dopiero po przekroczenia salda spłaty kapitału).

Inne wyroki Raiffeisen Polbank na moim blogu https://kancelariabubnowski.pl/2019/10/24/orzecznictwo-raiffeisen-polbank/