Wyrokiem z dnia 30 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (SR Jan Maśnica), w sprawie o sygn. I C 4154/18 stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawarta przez Millennium Bank S.A. jest nieważna zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 41.544,98 zł.
Sąd uznał, że w umowie znajdują się klauzule niedozwolone zgodnie z art. 3851 Kc, które nie były negocjowane indywidualnie.
W sprawie zawarto aneks, co do którego Sąd uznał nieważność. W ocenie Sądu, zgodnie z tezami uzasadnienia wyroku TSUE C-51/17, Sąd sam ocenia abuzywność postanowień umowy na dzień zawarcia umowy, więc aneks do takiej umowy nie sanuje nieważnych postanowień pierwotnego brzmienia tej umowy.
Sąd zauważył trafnie, że indeksacja sama w sobie nie pozostaje wadliwa, ale musi się odbywać z poszanowaniem interesu stron, a Bank rażąco naruszył interesy konsumentów – z uwagi na nieuczciwie skonstruowany wzorzec umowny.
Więcej wyroków dotyczących Millennium https://kancelariabubnowski.pl/2019/10/24/orzecznictwo-millennium/