Kilka dni temu napisałem o potencjalnym, zasadniczym znaczeniu wyroku TSUE w sprawie Lexitor dla kwestii kredytów „frankowych” https://kancelariabubnowski.pl/2019/10/29/skutki-wyroku-tsue-w-sprawie-lexitor-alior-bank-s-a/

Jak się okazuje, nie trzeba było długo czekać, aby ten związek zaobserwować w działaniu.

Dzisiaj Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że pismem z dnia 29 października 2019 r. zwrócił się do Związku Banków Polskich ze stanowiskiem odnośnie interpretacji skutków prawnych wyroków TSUE na gruncie prawa krajowego. Powodem są niepokojące sygnały od klientów banków, którzy dostają stanowiska lekceważące skutki wyroków sądu europejskiego.

Ta sprawa ma fundamentalne znaczenie dla posiadaczy kredytów pseudowalutowych, tzw. „frankowych”.

Przypomnę, że w dniu 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C‑383/18, Lexitor Sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka i in.. Orzekł w nim, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumentowi przysługuje prawo do obniżki całkowitego kosztu kredytu, który obejmuje wszystkie koszty nałożone na konsumenta („artykuł 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta”). Jednocześnie TSUE uznał, że choć spór sądowy toczył się między przedsiębiorcami, sprawa nie traci konsumenckiego charakteru.

Po ogłoszeniu tego wyroku polscy kredytobiorcy zaczęli otrzymywać od banków informacje, że orzeczenie to dotyczyło wyłącznie interpretacji przepisów europejskich, a nie polskiej ustawy o kredycie konsumenckim, nadto wiąże ono wyłączenie sąd, który zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym, dlatego też nie istnieją uzasadnione podstawy do rozliczenia kosztów kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zgodzić się z takim stanowiskiem. W ocenie RPO:

  1. Wyroki TSUE wiążą w zakresie interpretacji dyrektyw unijnych wszystkie organy państwa krajowego, w tym przede wszystkim sądy. Wynika to z Traktatu o Unii Europejskiej (zasada lojalnej współpracy, o której stanowi art. 4 ust. 3).
  2. Działania banków mogą budzić także wątpliwości w aspekcie ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Należy rozważyć, czy taka praktyka banków nie stanowi nieuczciwej praktyki rynkowej, wprowadzającej konsumentów w błąd, w zakresie przysługującej im ochrony prawnej.

Dlatego RPO prosi Przewodniczącego Związku Banków Polskich o zajęcie stanowiska i podjęcie działań zmierzających do poszanowania praw konsumentów – uczestników obrotu finansowego.

Swoje stanowisko RPO przekazał do wiadomości UOKiK oraz Rzecznika Finansowego.

Pełna treść stanowiska RPO dostępna jest tutaj: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-do-ZBP-o-tym-jak-czytac-wyroki-tsue-lexitor