Wyrokiem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt sygn. V Ca 403/19 Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie stwierdził nieważność w całości umowy „starego portfela” mBank, gdyż mBank zastrzegł w niej sobie prawo do jednostronnej zmiany oprocentowania kredytu. W ocenie Sądu, aneks o „przejściu” na LIBOR nie uzdrowił umowy, gdyż pozostaje ona nieważna od początku.

Wyrok I. instancji: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (skład: SSR Łukasz Mrozek), sygn. VI C 1209/17, z dnia 6 listopada 2018 r.